Wrzesień

We wrześniu polujemy na:

Daniele:
byki, łanie i cielęta
Jelenie szlachetne:
byki, łanie, cielęta
Sarny:
kozły
Dziki:
wszystkie
Borsuki
Tchórze i kuny
Lisy, jenoty, norki amerykańskie, szopy pracze, szakale złociste
Piżmaki
Kuropatwy:
od 11.09
Słonki:
Kaczki:
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
Gęsi:
gęgawy, zbożowe i białoczelne:
Łyski
Gołębie grzywacze
Jarząbki
Przez cały rok wolno polować na:
  • W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy.
  • W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na szakale złociste.
  • W obwodach, w których występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze, kuny i szakale złociste.
  • Na terenach rybackich obrębów hodowlanych przez cały rok wolno polować na piżmaki.
  • Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
  • Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
  • Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.