Sposób wyceny trofeów łowieckich

Dz.U.05.96.820

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich

Na podstawie art. 42e ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o trofeach łowieckich, rozumie się przez to:
  1)  poroże łosia;
  2)  poroże jelenia szlachetnego;
  3)  poroże jelenia sika;
  4)  poroże daniela;
  5)  poroże sarny;
  6)  ślimy muflona;
  7)  oręż dzika;
  8)  czaszkę lisa;
  9)  czaszkę jenota;
  10) czaszkę borsuka.
§ 2. 1. Trofea łowieckie, o których mowa w § 1 pkt 1-6, podlegają wycenie wstępnej i ostatecznej, z zastrzeżeniem § 5 i 6.
2. Trofea łowieckie, o których mowa w § 1 pkt 7-10, podlegać mogą wyłącznie wycenie ostatecznej, dokonywanej na wniosek posiadacza trofeum.
§ 3. Wyceny wstępnej trofeów łowieckich dokonują komisje, o których mowa w art. 42d ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, podczas dokonywania oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej.
§ 4. 1. Przy dokonywaniu wyceny wstępnej trofeów łowieckich, o których mowa w § 1 pkt 1-5, uwzględnia się ich formę oraz masę.
2. Przy dokonywaniu wyceny wstępnej trofeum łowieckiego, o którym mowa w § 1 pkt 6, uwzględnia się jedynie jego formę.
3. Przy dokonywaniu wyceny wstępnej trofea łowieckie dzieli się na:
  1)  trofea łowieckie, które spełniają łącznie następujące wymagania:
a)    w przypadku poroża łosia:
– forma poroża – łopatacz, badylarz,
– masa poroża – co najmniej 6 kg brutto,
b)    w przypadku poroża jelenia szlachetnego:
– forma poroża – wszystkie formy, z wyjątkiem szpicaków, szydlarzy, widłaków, myłkusów i perukarzy,
– masa poroża – co najmniej 5,5 kg brutto,
c)    w przypadku poroża jelenia sika:
– forma poroża – wszystkie formy, z wyjątkiem szpicaków, szydlarzy, widłaków, myłkusów i perukarzy,
– masa poroża – co najmniej 2 kg brutto,
d)    w przypadku poroża daniela:
– forma poroża – łopatacz,
– masa poroża – co najmniej 2,6 kg brutto,
e)    w przypadku poroża sarny:
– forma poroża – szóstak i wyższe,
– masa poroża – co najmniej 0,43 kg brutto,
f)    w przypadku ślimów muflona:
– ślimy o prawidłowym rozwoju;
  2)  trofea łowieckie pozostałe.
4. Przez masę poroża brutto rozumie się masę poroża z czaszką, bez żuchwy.
§ 5. Jeżeli od pozyskania zwierzyny upłynęły co najmniej trzy miesiące, można zrezygnować z dokonywania wyceny wstępnej i dokonać od razu wyceny ostatecznej.
§ 6. Nie dokonuje się wyceny ostatecznej trofeów łowieckich, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2.
§ 7. Wyceny ostatecznej dokonuje się nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od pozyskania zwierzyny.
§ 8. Wyceny ostatecznej dokonują komisje powołane przez Polski Związek Łowiecki.
§ 9. Wyceny ostatecznej dokonuje się w oparciu o kryteria Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 10. Wyceny ostatecznej dokonuje się zgodnie z instrukcją wyceny, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 11. 1. Punktacja uzyskana w wyniku dokonanej wyceny ostatecznej służy do kwalifikowania trofeów łowieckich jako:
  1)  medalowych:
a) złotomedalowych,
b) srebrnomedalowych,
c) brązowomedalowych;
  2)  pozostałych.
2. Liczbę punktów niezbędną do zakwalifikowania trofeum łowieckiego jako złotomedalowe, srebrnomedalowe albo brązowomedalowe trofeum łowieckie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 12. 1. W przypadku złotomedalowych trofeów łowieckich jest możliwa weryfikacja wyceny ostatecznej.
2. Weryfikacji wyceny ostatecznej dokonuje komisja powoływana przez Międzynarodową Radę Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny.
3. Weryfikacji wyceny ostatecznej dokonuje się jednorazowo.
§ 13. 1. Trofea łowieckie, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, są ewidencjonowane w Centralnym Rejestrze Trofeów, zwanym dalej „rejestrem”.
2. Rejestr jest prowadzony przez Polski Związek Łowiecki.
3. W rejestrze ujawnia się informacje o trofeach łowieckich zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 14. Za rekordowe trofeum łowieckie uznaje się trofeum łowieckie zwierzyny pozyskanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uzyskało, w wyniku dokonanej wyceny ostatecznej, jedną z sześciu najwyższych dla danego gatunku punktacji, bez względu na rok pozyskania.
§ 15. Polski Związek Łowiecki gromadzi informacje o aktualnym miejscu przechowywania rekordowego trofeum łowieckiego.
§ 16. Rekordowe trofea łowieckie mogą być wywożone za granicę jedynie w celu eksponowania ich na wystawach specjalistycznych.
§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: w z. T. Podgajniak

_________
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.