Październik

W październiku polujemy na:
Jelenie szlachetne:
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca
Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta – Cały miesiąc
Daniele:
a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do końca lutego,
b) łanie: – w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, – w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia
c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;
Sarny:

Kozły do 2.10
kozy i koźlęta – Cały miesiąc

Dziki:
wszystkie – Cały miesiąc
Muflony:
tryki, owce i jagnięta
Borsuki – Cały miesiąc
Tchórze i kuny – Cały miesiąc
Lisy, jenoty, norki amerykańskie, szopy pracze, szakale złociste – Cały miesiąc
Piżmaki – Cały miesiąc
Bażanty:
koguty; – Cały miesiąc

kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy:
do 21.10, a w drodze odłowu – do dnia
15 stycznia;
Słonki – Cały miesiąc
Kaczki:
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice – Cały miesiąc
Gęsi:
gęgawy, zbożowe i białoczelne – Cały miesiąc
Łyski – Cały miesiąc
Gołębie grzywacze – Cały miesiąc
Jarząbki – Cały miesiąc
Przez cały rok wolno polować na:
  • W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy.
  • W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na szakale złociste.
  • W obwodach, w których występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze, kuny i szakale złociste.
  • Na terenach rybackich obrębów hodowlanych przez cały rok wolno polować na piżmaki.
  • Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
  • Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
  • Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.